Aké aktivity vlády očakávame v aktuálnom volebnom období

Autor: Mária Orgonášová MUDr PhD | 2.4.2016 o 11:58 | (upravené 2.4.2016 o 17:46) Karma článku: 2,93 | Prečítané:  210x

Možno povedať, že kvalita života osôb so zdravotným postihnutím  sa od r. 1989 o niečo zlepšila, ale nemôžeme byť spokojní !!!  Osoby s rozličnými druhmi a stupňami ZP a ich rodiny, ešte často čelia mnohým znevýhodneniam, prekážkam.

           V r. 2010 bol Vládou SR prijatý a v NR SR ratifikovaný významný dokument OSN (z r. 2006) „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“. Tento dokument je pre zmluvné krajiny právne záväzný a má prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Implementácia jeho požiadaviek sa síce už aj u nás monitoruje, ale zatiaľ príslušné zákony neboli novelizované v zmysle požiadaviek Dohovoru a osoby s rozličnými druhmi a stupňami zdravotného postihnutia a ich rodiny, často čelia mnohým znevýhodneniam a prekážkam pri uplatňovaní si svojich práv v jednotlivých oblastiach spoločenského života

        Dohovorom požadované „Kontaktné miesto pre monitorovanie implementácie Dohovoru“ bolo zriadené na MPSVaR SR až v r. 2013, ale zatiaľ nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre účasť občianskej spoločnosti, najmä reprezentatívnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím na monitorovaní, ale práve naopak, z dôvodov nedostatočnej finančnej podpory činnosti strešných, celoslovenských  organizácií občanov so ZP sú tieto nútené obmedzovať svoju činnosť a  hrozí im zánik.

            V záujme plnenia požiadaviek Dohovoru, ku ktorým sa štát  zmluvne  zaviazal,  je potrebné:

 • Urýchlene riešiť zabezpečenie celoslovenského systému nielen včasnej diagnostiky, ale aj vytvorenie siete pre včasnú intervenciu pre deti od 0 do 6 rokov s poruchou psychomotorického vývinu.  To si vyžaduje intenzívnu medzirezortnú spoluprácu, najmä rezortov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR  a Ministerstva školstva SR. Včasná diagnostika a intervencia by sa mala týkať aj starších detí, u ktorých sa následkom úrazov, alebo rozvinutia nejakej poruchy, či choroby objaví nebezpečenstvo vzniku zdravotného postihnutia až v neskoršom veku. Platí, že čím skôr sa im poskytne komplexná starostlivosť, vrátane príslušných kompenzácií a úprav prostredia, tým väčší je predpoklad dosiahnutia zlepšenia celkového zdravotného stavu, funkčných schopností a možnosti plnej participácie na živote spoločnosti.
 • Riešiť skvalitnenie posudkovej činnosti vypracovaním a prijatím nového zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej službe a tým vytvoriť jednotné právne prostredie pre adresnejšie výstupy posudzovania a lepšie prepojenie zdravotných a sociálnych služieb. Zjednotenie lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti by malo výhody:
  • pre občana – ušetrilo by mu čas i financie, potrebné na vybavovanie posudkov,
  • pre verejnú správu, pretože na vypracovanie posudkov bude stačiť menej kapacít (personálne a materiálne zabezpečenie posudkových komisií)
 • Zavedenie Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) a alfanumerického kódovania, podľa odporúčaní WHO, by pri individuálnom komplexnom posudzovaní zvýšilo efektívnosť, adresnosť a objektívnosť systému posudzovania., výsledky posúdenia.
 • Úpravou zákona č. 447/2008 Z, z. a zákona č. 448/2008 Z.z. riešiť problémy pri poskytovaní opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc druhej osoby podľa potreby v domácom prostredí, resp. v ústavnom zariadení, verejnom, alebo neverejnom,  na základe slobodného výberu.  V súčasnosti sa výška príspevku pre blízku osobu na opatrovanie jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v domácnosti, pohybuje na úrovni len niečo okolo 220 eur mesačne (nedosahuje ani úroveň minimálnej mzdy). Tento príspevok sa ešte úmerne znižuje pri zvýšenom príjme v rodine.
 • Prijať zákon o dlhodobej starostlivosti – prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnej služby pre osoby odkázané na pomoc druhej osoby.
 • Dôsledne riešiť bezbariérovosť životného prostredia a tým zabrániť nepriamej diskriminácie osôb, ktoré majú zdravotné problémy v mobilite, orientácii alebo komunikácii (zariadenia zdravotnej starostlivosti, školy a školské zariadenia, administratívne budovy, prostriedky hromadnej dopravy a bytové domy).
 • Je až nepochopiteľné, že v našej, „sociálnej“ legislatíve, napriek opakovaným upozorneniam ešte od r. 1998, pretrvávajú diskriminujúce opatrenia a nie je zabezpečená nárokovateľnosť peňažných príspevkov na základe objektívneho komplexného medicínsko-sociálneho posúdenia.  Preto je potrebné:
 • Upraviť v zákone 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, dikciu zákona tak, že peňažný príspevok sa pri splnení podmienok poskytuje a nie, že sa môže poskytnúť. Fakultatívnosť súčasného znenia umožňuje voluntarizmus a rozličné prístupy posudkových komisií v rôznych regiónoch. Je tu aj väčšie nebezpečenstvo klientelizmu a korupcie.
 • Odstrániť zo zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ustanovenia, ktoré priamo diskriminujú osoby na základe veku:
  • §22, ods. 2 uvádza, že peňažný príspevok na osobnú  asistenciu možno poskytnúť osobe so zdravotným postihnutím po dovŕšení veku 65 rokov  iba vtedy, keď bol poskytovaný aj pred dovŕšením 65. roku. Pri poskytovaní akýchkoľvek benefitov by sa malo postupovať prísne individuálne a nie paušalizovaním s prihliadnutím len na vek.
 • §34, ods. 3  uvádza, že pri odkázanosti na individuálnu dopravu, peňažný príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla možno poskytnúť iba do veku 65 rokov. Alternatívne sa umožňuje poskytnutie peňažného príspevku na prepravu napr. taxi službou. Poskytnutie peňažného príspevku na prepravu iba taxi službou však výrazne obmedzuje osobnú mobilitu. Ak telesne postihnutá osoba, odkázaná na individuálnu dopravu, vlastní motorové vozidlo, obzvlášť ak si ho dokáže sama riadiť, má možnosť toto vozidlo použiť na svoju prepravu kedykoľvek, kamkoľvek a tak často, ako je to potrebné. Riešenie každodenných potrieb formou príspevku na prepravu, nie je ani ekonomicky výhodnéPasívne poberanie dávky na prepravu napr. taxíkom, znamená veľké časové obmedzenia, je to výrazne drahšie a takéto výdavky z verejných prostriedkov, sú prakticky neefektívne.

   Vyššie uvedené ustanovenia sú v hlbokom rozpore so zásadami podporovania aktivít aj vo vyššom veku. Ak ide o osobu, ktorá je aj zdravotne ťažko postihnutá, je potrebné prihliadať na výsledky komplexného medicínsko-sociálneho posúdenia individuálnych schopností každej konkrétne posudzovanej osoby v každom veku !!!

 •    Riešiť dostupnosť technických pomôcok a asistenčných služieb podľa zákona č. 447/2008 Z.z. aj v prípade, že posudzovaná osoba nie je schopná spoluúčasti na  financovaní potrebnej pomôcky.
  • Podľa prílohy č. 10 zákona č. 447/2008 Z.z. výška príspevku na zakúpenie pomôcky, resp. na bezbariérovú úpravu bytu,  či domu alebo garáže  je maximálne 95%. Spoluúčasť osoby, odkázanej na pomôcku,  je nevyhnutná vo výške minimálne  5% z ceny kompenzačnej pomôcky, resp. úpravy bytu, či domu.

U osôb v hmotnej núdzi (napr. jeden rodič dieťaťa so zdravotným   postihnutím sa stane nezamestnaným, druhý žije len z príspevku pri opatrovaní dieťaťa a pod.) dochádza k nemožnosti úhrady doplatku (môže predstavovať aj stovky Eur) a tým sa im kúpa pomôcky, alebo  bezbariérová úprava domácnosti stáva nedostupnou.

 •  Riešiť poskytovanie opakovaných príspevkov na zvýšené náklady podľa zákona č. 447/2008 Z.z. až do výšky príjmu na úrovni minimálne  4-násobku životného minima (nie 3-násobku, ako je to v súčasnom znení zákona, čo je hlboko pod priemerným príjmom zdravého, zamestnaného občana !!!). Poskytovanie peňažných príspevkov na prekonávanie znevýhodnení, ktoré má občan s ŤZP v jednotlivých oblastiach života v porovnaní s občanom bez ZP, je viazané na jeho príjem a príjem jeho rodiny. Najciteľnejšie je to v oblasti opakovaných dávok na zvýšené výdavky (na diétne stravovanie, na benzín, na prepravu, na obnovu zvýšeného opotrebovania ošatenia a bytového zariadenia, na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom a i.). Finančnú kompenzáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím nepresiahne výšku 3-násobku sumy životného minima. Motivácia pracovať sa preto často stráca, nakoľko už minimálny príjem zo zárobkovej činnosti, spolu s invalidným dôchodkom môžu sumárne vytvárať príjem nad hranicu 3-násobku sumy životného minima a občan stráca možnosť získať príspevok  na kompenzáciu zvýšených výdavkov a to aj napriek tomu, že ich naďalej reálne má. Možnosť posunúť sa vlastnou prácou, vlastným snažením do strednej spoločenskej vrstvy je preto prakticky pre väčšinu osôb so zdravotným postihnutím nedostupná.
 • Riešiť problémy so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím na voľnom trhu práce, resp. v chránených dielňach. Z legislatívy odstrániť opatrenia, ktoré demotivujú, resp. nedostatočne motivujú  zamestnávateľov  zamestnať občana so zdravotným postihnutím. Odstrániť fakultatívnosť pri podpore práce v chránených dielňach.
 • Zaviesť eHealth a eSocial systém     

        Ponúkané sú tu konkrétne návrhy, o ktorých si myslíme, že ich prijatie je nutné, pričom nemusia a zväčša ani nebudú mať výrazný ekonomický dopad na štátny rozpočet. Naopak, vďaka kompenzáciám sa môže zdravotne postihnutý občan primerane pracovne zaradiť (dokonca aj vo veku 65 rokov), dosiahnuť vyšší príjem a stať sa  konzumentom, platiteľom odvodov, priamych aj nepriamych daní. Zvyčajne sa aj jeho zdravotný a psychický stav  stabilizuje a nevyžaduje navýšené zdravotné náklady. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria 20 rokov.


Už ste čítali?